เอกสารเผยแพร่

หนังสือชี้ชวน

ฉบับรวม
ปกหน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ปัจจัยความเสี่ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ข้อพิพาททางกฎหมาย
โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ
การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (31 ธันวาคม 2550)
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (31 ธันวาคม 2551)
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (31 ธันวาคม 2552)
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด (31 มีนาคม 2553)