ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด   |   2562  |   2561  |   2560  |   2559  |   2558  |   2557  |   2556  |   2555  |   2554  |   2553

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 และการจ่ายเงินผล

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)