ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด   |   2562  |   2561  |   2560  |   2559  |   2558  |   2557  |   2556  |   2555  |   2554  |   2553

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

หุ้นเพิ่มทุนของ IFS เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท