ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Million Baht

2560 2559
สินทรัพย์รวม 4,131.03 3,708.20
หนี้สินรวม 2,858.07 2,542.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,272.96 1,165.24
 
รายได้รวม 410.91 366.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 148.07 132.84
ต้นทุนทางการเงิน 68.64 60.26
กำไรขั้นต้น 301.66 280.15
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 189.23 171.68
กำไรสุทธิ 151.44 136.83
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.31 0.28*
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00
* คิดจากจำนวนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 81.46 82.30
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 36.86 37.30
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.42 12.14
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.87 3.83
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.42 1.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.25 2.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) *49.53 51.52

*เงินปันผลเสนอจ่าย: ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือ 17.00 สตางค์ต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล : 17 พฤษภาคม 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 : วันพุธที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120