ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง (Factoring) สินเชื่อลีสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และสินเชื่อประเภทอื่นๆ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท : 107550000033
โทรศัพท์ : 02-285-6326 - 32 และ 02-679-9140 - 4
โทรสาร : 02-285-6335 และ 02-679-9159
เว็บไซต์ : www.ifscapthai.com
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : 493,499,975 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ