ความรับผิดชอบต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสังคม

  ดาวน์โหลด PDF ความรับผิดชอบต่อสังคม
บทนำ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจของบริษัทมิได้เพียงแต่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น องค์กรยังคำนึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561 ของบริษัท นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท ให้ได้รับทราบถึงแนวนโยบาย กลยุทธ์และประเด็นความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561 ของบริษัท เป็นการสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบโดยตรงในการวางนโยบายของบริษัทในครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่วางไว้จะประสบผลสำเร็จ

ขั้นตอนการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญ

 1. การระบุประเด็นสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • นำประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญในปี 2561 มากลั่นกรองและทบทวน เพื่อพิจารณาและประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญต่อบริษัท และต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายงานที่ได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นทางแบบสอบถาม พูดคุยหารือ และจัดประชุมในประเด็นต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อนำข้อมูลมาสอบทานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้ทราบประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและบริษัทได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน
 2. การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • วิเคราะห์และพิจารณาทบทวนข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
  • จัดลำดับความสำคัญว่ามีประเด็นใดบ้างที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ รวมประเด็นได้ทั้งสิ้น 10 ประเด็น และให้ค่าคะแนนพิจารณาตามลำดับความสำคัญใน 2 แกน เพื่อกำหนดประเด็นลง Materiality Matrix โดย แกนนอน : ประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท และ แกนตั้ง : ประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 3. การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • บริษัทจะนำประเด็นสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไปกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป และจะดำเนินการพิจารณาทบทวนข้อมูล และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาในรายงานในฉบับต่อไป

การจัดดำดับประเด็นสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปประเด็นสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

 1. การเติบโตอย่างยั่งยืน
 2. การบริหารความเสี่ยง
 3. การพัฒนาเชิง Digital
 4. การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
 5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นด้านสังคม

 1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 2. การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
 3. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 4. การให้ความช่วยเหลือและบริจาค สิ่งของเพื่อสังคมและชุมชน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อคิดค้นและสร้างโอกาสในธุรกิจและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานการสร้างรายได้ของบริษัท รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินของเราเพื่อช่วยและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริ่งในประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงเมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวน ติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจากบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเต็ด (ไอเอฟเอส สิงคโปร์) และบริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและครอบคลุมทุกด้าน มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรม

บริษัทยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และดำเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรม จริยธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนและมีความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

สำหรับจรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะส่งผลให้ทุกภาคส่วนของบริษัทจะมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร ฯลฯ) ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวัง ความสนใจ หรือข้อกังวล ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้นเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุด รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรต่อเนื่องทุกปี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นด้านสังคม

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

พนักงานของบริษัท เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนการพัฒนาบริษัทให้เติบโตก้าวหน้าไปได้ โดยบริษัทมุ่งเน้นฝึกอบรมและประเมินผลการพัฒนาทักษะต่างๆของพนักงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะต่อความยั่งยืน ดังนี้

 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับต่อการขยายธุรกิจในอนาคตด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับผู้บริหาร โดยมีทั้งการจัดฝึกอบรมภายในและส่งไปฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Skills) การมอบหมายงานสำคัญให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทดสอบและเรียนรู้ การสร้างระบบพี่เลี้ยง และการโค้ช (Mentoring and Coaching) การฝึกสอนระหว่างการปฏิบัติงานจริง (On the job training) รวมถึงการปลูกฝังศีลธรรมอันดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ในการหาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัท

    

  ในปี 2561 บริษัทได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน โดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้

จำนวน (คน)
จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)
ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมด
85
466
5.25
แยกตามระดับ
- ผู้บริหาร
9
128
14.22
- พนักงานระดับปฏิบัติการ
76
338
4.45

 • สวัสดิการพนักงาน

  ในปี 2561 บริษัทได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทรวมถึงการทำแบบประเมิน 360 องศา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเหมาะสม ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร บริษัทได้มีโครงการมอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนดีที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 6 คน

  2. ได้ปรับปรุงสวัสดิการทุนประกันรักษาสุขภาพ และทุนประกันอุบัติเหตุ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
  3. ได้ปรับปรุงสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ บริษัทได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทเป็นประจำทุกปี และได้มีการเปิดรับความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ ในปี 2561 ผลการประเมินพบว่าดัชนีความสุขของพนักงานคือร้อยละ 97 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคล เช่น ลาออกไปศึกษาต่อ เป็นต้น

  ตารางการหมุนเวียนของพนักงาน (ปี 2559-2561)

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จำนวนพนักงาน (คน)
79
83
85
อัตราการหมุนเวียน (ร้อยละ)
5
2
7

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
 3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยกำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในงานของบริษัท ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และบริษัทได้มีการชี้แจงและสื่อสารถึงนโยบายและมาตรการดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

การให้ความช่วยเหลือและบริจาค สิ่งของเพื่อสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์และ กลยุทธ์ของบริษัท ทั้งการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้มีการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

เดือนมิถุนายน 2561 พนักงานและผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมโครงการ CSR ร่วมทำบุญสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 103,545 บาท

โรงเรียนวัดมะขาม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว สรุปยอดบริจาคทั้งหมด จำนวน 248,991 บาท

มูลนิธิคนพิการไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561ตัวแทนบริษัทร่วมถ่ายรูปและส่งมอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย

โครงการจัดทำและบริจาคหนังสือนกกางเขน

บริษัทได้ที่การจัดพิมพ์หนังสือนกกางเชน เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 2 ภาษา เพื่อแจกจ่ายไปตามโรงเรียนต่างๆ จำนวน 100 เล่ม รายชื่อโรงเรียนที่บริษัทบริจาคหนังสือนกกางเขน ดังนี้

 1. โรงเรียนสียัดพัฒนา 217 หมู่13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
 2. โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 31 หมู่ที่ 3 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
 3. โรงเรียนบ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
 4. โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 12 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 5. โรงเรียนปลูกจิต 99 ซอยปลูกจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 6. โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 ตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
 7. โรงเรียนอื่นๆ

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมโครงการ CSR ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ และร่วมสร้างความสุขในกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม

  

  

  

  

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่บริษัทก็ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องด้วยมนุษย์ทุกคนเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่านการสื่อสารและรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมการเก็บข้อมูลในรูปแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกน (Scan soft file) แทนการทำสำเนาเพื่อจัดเก็บเอกสาร
 • ปรับปรุงระบบโปรแกรมการทำงาน รวมถึงกระบวนการทำงานภายในองค์กรที่ช่วยลดการใช้กระดาษ
 • มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า
 • สนับสนุนให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม