ความรับผิดชอบต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสังคม

  ดาวน์โหลด PDF ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย และให้ดำเนินการพร้อมทั้งยกระดับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in Process) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและความสำเร็จที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาว โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2558 ดังต่อไปนี้

แนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
  บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในสัมพันธภาพของธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว จึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Business Conduct) โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ดังนี้
  • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยปราศจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ จะต้องไม่รับผลตอบแทนใดๆ เช่น ของขวัญ หรือความบันเทิงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับบริษัทหรือลูกค้า
  • การรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี และการรายงานทางการเงินของบริษัทจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
  • การรักษาความลับของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชนของตน และ/หรือ ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อื่นจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
  • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพึงจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
  • การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

  บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อสอบทานและรายงานสิ่งที่พบเห็นให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

 2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการเคารพแรงงานอย่างเป็นธรรม
  บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม เสมอภาคเพราะถือว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง การร่วมมือร่วมใจและการทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงกำหนดขีดความสามารถในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงในตำแหน่งที่เหมาะสม เช่น ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นสำหรับพนักงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพทั้งระดับเดียวกัน และในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว บริษัทเน้นเรื่อง “การเลื่อนตำแหน่งงานจากภายใน” สำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ภายในองค์กรไม่มีผู้เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก ในการเพิ่มขีดความสามารถดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจตรามิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน
 3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  บริษัทให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น จึงจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Business Conduct) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ดังนี้
  • ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
  • ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆกับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
  • ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พึงเก็บความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
  • ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน หรือสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ในแต่ละปีบริษัทจึงจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอยู่ในแผนของการจัดทำงบประมาณประจำปี
 5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ได้แสดงให้ทราบในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว และยังได้แสดงให้สาธารณชนทราบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ifscapthai.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”
 6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ในฐานะที่บริษัทเป็นธุรกิจการเงิน บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท นอกจากนี้ ยัง ให้ความร่วมมือและเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  ไอเอฟเอสยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการในการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน ด้วยกิจกรรมที่รณรงค์ให้พนักงานเกิดจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ เช่น โครงการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โครงการรีไซเคิล และโครงการลดการใช้ไฟฟ้ายามไม่จำเป็น
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
  บริษัทส่งเสริมให้มีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มคุณค่าจากกระบวนการเพื่อสร้างโอกาสให้ได้ผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การบรรลุผลความสำเร็จ และความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ไอเอฟเอสได้ก่อตั้งธุรกิจเป็นเวลา 25 ปี ด้วยพันธกิจของบริษัทที่ต้องการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำที่มีความชำนาญทางการเงินในการนำเสนอสินเชื่อแฟคเตอริ่ง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการในประเทศ ไอเอฟเอสได้นำกรอบการทำงาน “การใส่ใจเพื่อความสำเร็จร่วมกัน” เป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำงานในทุกภาคส่วนของบริษัท ด้วยกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

 1. ใส่ใจในบริการ (Dedicated to Service) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  • บริษัทตั้งเป้าที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง และการให้บริการสินเชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทเช่าซื้อและประเภทลีสซิ่ง และยังคงคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานการสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างโอกาสการลงทุนไปยังภูมิภาคอินโดจีนหรือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)
  • ด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทให้การสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SMEs จึงมีแผนที่จะเปิดสาขาในต่างจังหวัดเพื่อช่วยพัฒนา SMEs ในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นซึ่งอยู่ในแผนระยะปานกลางของบริษัท
  • บริษัทได้ลงทุนระบบ Software ของธุรกิจแฟคเตอริ่ง เพื่อพัฒนาระบบการเรียกดูสถานะบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ โดยลูกค้าสามารถเรียกดูสถานะบัญชีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
 2. ใส่ใจในประสิทธิผล (Dedicated to Efficiency) ผ่านการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
  • บริษัทได้แก้ไขและปรับปรุงแนวทางการอนุมัติสินเชื่อ และอำนาจในการอนุมัติสินเชื่อ ให้มีความรัดกุมและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ปี 2559
  • บริษัทได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) (ลำดับที่ 317) และได้ดำเนินการตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ทุกรูปแบบ โดยสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงการแจกแผ่นพับให้ลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ไอเอฟเอสยังให้ความร่วมมือและเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในลำดับต่อไป บริษัทจะดำเนินการเพื่อได้การรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certification Process) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2559
  • บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Sucession Planning) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลางปี 2559
  • บริษัทได้จัดทำนโยบายโต๊ะสะอาด (Clean Desk Policy) เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการสูญเสียและความเสียหายของข้อมูลทั้งในและนอกเวลาทำการ
 3. ใส่ใจในทุกสายสัมพันธ์ (Dedicated to All Stakeholders) ผ่านการพัฒนาคน และบุคลากร
  • บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยใช้โครงสร้างค่าตอบแทนแบบผสมผสาน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน หรือความเชี่ยวชาญของงานเป็นพิเศษ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินจูงใจ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการสังคม ค่ารักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ รวมถึงผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ ในรอบปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนของการหมุนเวียนพนักงานอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.09 (หรือจำนวน 7 คน จากจำนวนทั้งหมด 77 คน) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำ
  • บริษัทจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ในการสัมมนาประจำปีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  • บริษัทจัดให้มีระบบการทำงานที่มุ้งเน้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคภัย โดยเพิ่มโซนสีเขียวในบริษัท และส่งเสริมการใส่หน้ากากในยามจำเป็นเพื่อป้องกันสุขภาพของส่วนรวมในที่ทำงาน
  • บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล กิจกรรมหลักที่บริษัทให้การสนับสนุน ในปี 2558 ได้แก่
  • บริษัทให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ยากจน รวมทั้งบริจาคสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน และของใช้จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงใหม่ จังหวัดน่าน
  • บริษัทได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนปลูกจิต ซึ่งเป็นโรงเรียนเทศบาลอยู่ในชุมชนใกล้กับบริษัท โดยได้มอบทุนการศึกษาและของจับฉลากให้กับนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ
  • บริษัทได้จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการฟื้นฟูแนวปะการังที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานทั้งหมดบริษัท
  • นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนโครงการกฐินพระราชทาน วัดบึงพาราม จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยธนาคารกรุงเทพ และสนับสนุนเงินเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล