การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ

  ดาวน์โหลด PDF ลายมือชื่อรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งขันของบริษัท อันมีผลทำให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกระทำการ หรือละเว้นกระทำการที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานให้บริษัทรับทราบ
 • กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
 • ในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ 7 วัน หลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
 • คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท (Corporate Assets Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูและทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 • ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด

3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy)

 • บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ เห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น รวมถึงการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ
 • คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ อีกทั้งยังให้การยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ด้วย
 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นรวมถึงการติดสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือบริการ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
 • กรณีการติดสินบนซึ่งเข้าข่ายตามหลักการที่กล่าวมาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมทุน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือพนักงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สมาชิกครอบครัว ผู้ลงสมัครเลือกตั้งทางการเมือง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค พนักงานภาคเอกชน (รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้สั่งการหรือทำงานให้กับองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะในตำแหน่งใดก็ตาม) หรือบุคคลที่สาม
 • ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

4. นโยบายในการให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง (Gifts and Entertainment Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานย่อมไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ และของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและให้ส่งมอบของขวัญนั้นแก่เลขานุการฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นสิทธิของบริษัท หรือนำไปบริจาคเพื่อการกุศลในนามบริษัท
 • การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

5. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท (Securities Trading and Inside Information Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 7 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

6. นโยบายเรื่องระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls and Audits, and Financial Reporting Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงจัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการตรวจทานของกรรมการตรวจสอบ

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Shareholders Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

8. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Customer Relations and product Quality Policy)

 • ผู้บริหารและพนักงานพึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆกับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงเก็บรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ (Suppliers/Creditors Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
 • ผู้บริหารและพนักงานพึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

10. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน (Employees Policy)

 • กรรมการและผู้บริหารพึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 • กรรมการและผู้บริหารพึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 • กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติถึงการแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
 • กรรมการและผู้บริหารพึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ผู้บริหารและพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อกังวลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรือฉ้อโกง หรือสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดต่อนโยบายบริษัท โดยทุกข้อร้องเรียนสามารถยื่นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่า (ประธานกรรมการตรวจสอบ) และจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

11. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า (Rivals Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงกระทำการโดยแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานคู่แข่ง เป็นต้น
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงกระทำการโดยทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

12. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น (Employee Practice Policy)

 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรงและโปร่งใส
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงเคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ
 • กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
 • กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้

13. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม (Environment and Community Policy)

 • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ที่บริษัทจัดขึ้น
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
 • บริษัทเน้นการสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่และพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและสามารถบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป