ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 นับว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งสำหรับบริษัท ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะรุนแรงขึ้น บริษัทยังสามารถขยายปริมาณการให้สินเชื่อแฟคเตอริ่งเป็นสถิติจำนวน 29,624 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ส่วนสินเชื่ออื่นๆ ของเรา (รวมสินเชื่อลีสซิ่ง / เช่าซื้อ) ขยายตัวเร่งขึ้นเช่นกันร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิลดลงเพียงร้อยละ 1 และค่าเผื่อหนี้จะสงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เป็นผลทำให้บริษัทสามารถบันทึกผลกำไรสุทธิเป็นสถิติจำนวน 151.44 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2559 ทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 0.28 บาทในปี 2559 เป็น 0.31 บาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความยินดีเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.152 บาท หรือ 15.20 สตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายอัตราร้อยละ 50.31 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้น โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4.0 ถึงร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องเราคาดว่าเราจะสามารถขยายปริมาณการให้สินเชื่อแฟคเตอริ่ง และสินเชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องในปี 2561 บริษัทจะคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานการสร้างรายได้ ตลอดจนสร้างโอกาสการกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคต

ไอเอฟเอส ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความยุติธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานสำหรับการปฎิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะทำให้ไอเอฟเอสเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับนับถือในอุตสาหกรรมและในประเทศไทย


นายตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน
ประธานกรรมการ