ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 นับว่าเป็นปีที่มีผลประกอบการที่ดีอีกปีหนึ่งสำหรับบริษัท โดยบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิหลังหักภาษีได้เป็นสถิติ 166.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 3 สตางค์ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2560 เป็น 0.34 บาทต่อหุ้นในปี 2561

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความยินดีเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือ 17 สตางค์ต่อหุ้นสำหรับปีงบการเงิน 2561 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 83.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายอัตราร้อยละ 50.47 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุ ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562

ภาพรวมธุรกิจในปี 2561

สำหรับปี 2561 บริษัทสามารถขยายปริมาณการให้สินเชื่อแฟคเตอริ่ง เป็นสถิติจำนวน 32,075 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 แม้ว่า พอร์ตสินเชื่ออื่นๆ ของเรา (รวมถึง สินเชื่อลีสซิ่ง/เช่าซื้อ) จะชะลอตัว ลงประมาณร้อยละ 7 จาก 422 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 394 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากความเข็มงวดในการประเมินและการอนุมัติสินเชื่อ ผลลัพท์ดังกล่าวทำให้รายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 10 เป็น 451.49 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 259.27 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น และรายได้อื่น) เพิ่มขึ้นเป็น 118.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา หักกลบด้วยการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนร้อยละ 8 เป็น 160.38 ล้านบาท และ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 0.45 ล้านบาทเป็น 5.41 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ปี 2562 อาจเป็นปีที่ท้าทายปีหนึ่งสำหรับบริษัท เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ที่จะชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 3.8 เนื่องจาก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดจากสงครามการค้า ระหว่างจีนและสหรัฐฯ และการชะลอตัวลงด้านการเติบโตของภาค การส่งออกของไทย

อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความระมัดระวัง และยั่งยืน เราจะมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักทั้งสินเชื่อแฟคตอริ่ง และสินเชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยความรอบคอบและมีวินัยในการ บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรม สินเชื่อแฟคตอริ่งในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และ จะพยายามสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เราจะพยายามคิดค้น และสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานการสร้าง รายได้ของบริษัท รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงิน ของเราเพื่อช่วยและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทย เราวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระหว่างประเทศของเราผ่านทาง FCI ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจ แฟคเตอริ่งระหว่างประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า 400 บริษัทในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ระหว่างกัน อาทิเช่นสินเชื่อแฟคเตอริ่งเพื่อการนำเข้าและการส่งออก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสามารถเข้าถึงการค้าระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของบริษัทจะต้องมาพร้อมกับ การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทาง นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ไอเอฟเอสจึงได้นำเอาหลักเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในพันธะสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไอเอฟเอสตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม ชุมชนและสังคมให้มีความเข็มแข็งผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท เช่น การอนุรักษ์น้ำและการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยน ระบบปฏิบัติการทำงานของบริษัทให้ทันสมัย (ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อลด ขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และเพื่อให้เกิดความสะดวกและ ประสบการณ์ที่ดีที่ให้กับลูกค้าในด้านบริการ) ตลอดจนปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกันแบ่งปันและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุก รูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกของกลุ่มแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการบริษัทของเราทุกคนจะต้องได้รับ การทบทวนและรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการ ต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี

คำนิยม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความขอบคุณ ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย และ คุณนิพัทธ์ จำรูญรัตน์ ซึ่งได้ครบวาระ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเดือนเมษายน ปี 2561 สำหรับความทุ่มเทและช่วยเหลืองานให้กับบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอต้อนรับ คุณจุไรรัตน์ ปันยารชุน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร และผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานบริษัท ด้วยดีเสมอมา สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สำหรับความพยายาม ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่ทำให้ ไอเอฟเอส เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับนับถือ สามารถสร้างคุณค่าและให้การสนับสนุน กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย


นายตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน
ประธานกรรมการ