English ร่วมงานกับเรา ถาม-ตอบ ติดต่อเรา หน้าแรก

Hotline : (66)2 285 6326 - 32

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น


มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  Declaration of intent in view of establishing Thailand’s private sector collective action coalition against corruption PDF Download

สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท ไอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมานานกว่า 25 ปี สิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากคือการดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความสุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชั่นขึ้น โดยเน้นที่การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นในการทำธุรกรรมกับทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งเชื่อว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทนี้้จะเกิดประโยชน์อย่างมากในวงกว้าง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการสอดส่องดูแล ติดตาม เพื่อให้บริษัทปราศจากการคอร์รัปชั่นตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้

 

(นายตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน)
ประธานกรรมการ